سایت تفریحی و سرگرمی سایت تفریحی و سرگرمی .

سایت تفریحی و سرگرمی

تعبیر خواب قورباغه - دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد؟

انواع فال های گوناگون

تعبیر خواب قورباغه و دیدن قورباغه مرده در خواب

معبران مسلمان تعبیر خواب قورباغه را برخورد با مردی یاوه گو و پرحرف می‌دانند. دیدن قورباغه در خانه بـه وجود کودکان شوخ تعبیر شده اسـت. با روبکا همراه باشید.

 

تعبیر خواب قورباغه چیست

1587203718 robeka.ir تعبیر خواب قورباغه   دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد؟

خواب شناسانی همانند کارل گوستاو یونگ کـه در تعبیر خواب دیدگاه نو دارند می‌گویند: دیدن قورباغه در خوابتان بیانگر ظرفیت تغییر یا پیشبینی نشده هاست. قورباغه ممکن اسـت شاهزاده ای باشد کـه تغییر قیافه داده، و بیانگر تحول، احیا یا تولد دوباره اسـت. تعبیر دیگر این اسـت کـه قورباغه نمادی از تمیز نبودن یا باروری اسـت.

 

تعبیر خواب پریدن قورباغه

کارل گوستاو یونگ: دیدن قورباغه کـه در خوابتان می جهد بیانگر این اسـت کـه تعهد ندارید. شـما تمیال دارید کـه از چیزی بـه چیز دیگر بپرید. تعبیر دیگر این اسـت کـه ممکن اسـت بیانگر این باشد کـه شـما گام های اصلی رابه سمت هدف برمی دارید. موازی پیشرفت شماست.

 

تعبیر خواب شنیدن صدای قورباغه و گرفتن قورباغه

شنیدن صدای قورباغه در خوابتان بیانگر این اسـت کـه شـما چیزی کـه میخواستید رابه طور کامل انجام نداده اید و بـه آن نرسیده اید. خواب دیدن این کـه یک قورباغه می‌گیرید بیانگر بی خیال بودن شـما در مورد سلامتی تان اسـت.

 

تعبیر خواب خوردن قورباغه

1587203720 robeka.ir تعبیر خواب قورباغه   دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد؟

خوردن قورباغه در خوابتان بیانگر وظیفه ای ناخوشایند اسـت کـه نیاز دارید انجامش دهید. اگر شـما کل قورباغه را در خوابتان ببلعید، چیزی اسـت کـه نیاز دارید انجام دهید یا بگویید، کـه واقعا بلعیدنش سخت اسـت. این عبارت را درنظر بگیرید قورباغه در گلوی شماست، بیانگر این اسـت کـه شـما قادر بـه صحبت نیستید. شـما حس می کنید کـه صدایتان را از دست داده اید.

 

تعبیر خواب قورباغه ابن سیرین

اگر کسی در خواب ببیند وزغ دارد با مردی زاهد هم صحبت می شود. اگر در خواب قورباغه ای ببینید با انسانی کج خو و یاوه گو و پرمدعا برخورد خواهید داشت.

بیشتر بخوانید:  طالع بینی هفتگی از 19 بهمن تا 25 بهمن 98

 

تعبیر خواب قورباغه های زیاد

1587203722 robeka.ir تعبیر خواب قورباغه   دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد؟

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید جائی قورباغه های بسیار هست در جمعی مردم بدطینت و بدسیرت وارد می‌شوید کـه طبعا چنین محلی امن نمی‌تواند باشد. اگر ببینید قورباغه ای در اتاق یا خانه شماست مهمانی بشما وارد می شود کـه از حضورش خشنود نمی‌شوید و رنج میبرید.

 

تعبیر خواب قورباغه در رختخواب یا جیب

اگر در خواب ببینید کـه قورباغه ای در بستر و رخت خواب شماست یا مثلاً زیر تختخواب شـما رفته و قایم شده چنانچه ازدواج نکرده یا همسر نداشته باشید زنی بد نصیب شـما می شود و اگر زن دارید با همسرتان برخورد نامطلوب خواهید داشت تا آنجا کـه فحاشی می کنید. این تعبیر برای زن و مرد یکسان اسـت.

 

تعبیر خواب قورباغه روی بدن

اگر قورباغه ای در خواب بـه پشت شـما چسبیده باشد از جانب برادرتان اندوهی بشما میرسد و اگر بر سینه شـما چسبیده باشد از جانب پسرتان اندوهگین می‌شوید و اگر در شلوارتان باشد زن و همسرتان شـما را ناراحت خواهند کرد.

 

تعبیر خواب قورباغه روی درخت

1587203725 robeka.ir تعبیر خواب قورباغه   دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر قورباغه را بر درخت، مخصوصا روی شاخه های درخت ببینید شـما را فریب میدهند ودر واقع گندم نمایی و جو فروشی می‌کنند. خانم ایتانوس معبر یونانی میگفت: قورباغه کسی اسـت کـه در حضور انسان لبخند میزند و خوش خدمتی می کند ولی همین کـه از او جدا شدید پشت سرتان فحش می‌دهد و تهمت میزند و بد و بیراه می‌گوید. این تعریف در مورد قورباغه در خواب های مـا کاملا درست اسـت.

بیشتر بخوانید:  سال خروس چگونه سالی است؟

 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب قورباغه ای بگیرید، علامت آن اسـت کـه از خودتان بـه درستی مراقبت نمی‌کنید، و احتمال دارد بیمار شوید. دیدن قورباغه در سبزه ها، نشانه آن اسـت کـه دوستی آرام و محرم اسرار خواهید یافت. اگر زنی در خواب قورباغه ای بزرگ ببیند، نشانه آن اسـت کـه با مردی ثروتمند کـه همسر خودرا از دست داده اسـت ، و فرزندانی نیز دارد، ازدواج خواهد کرد.

1587203727 robeka.ir تعبیر خواب قورباغه   دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن قورباغه ها در جاهای باتلاقی، نشانه آن اسـت کـه بـه لطف دیگران از دردسر خلاص میشوید. خوردن قورباغه در خواب، علامت آن اسـت کـه از رفت و آمد با برخی مردم چیزی نصیبتان، نمیشود و خوشیها زودگذرند. شنیدن صدای قورباغه در خواب، علامت آن اسـت کـه بـه رفت و آمد با دوستان ادامه میدهید، و سرانجام می فهمید این رفت و آمدها ثمره خوبی برای تان دربر ندارد.

 

تعبیر خواب قورباغه بزرگ

وبسایت healtholino: دیدن قورباغه بزرگ در خواب یا گرفتن یک قورباغه بزرگ در خواب نشان دهنده ازدواج کردن یا زندگی کردن با فردی بسیار باتجربه و سرد و گرم چشیده اسـت. شاید این فرد از همسر قبلی خود جدا شده یا وی را از دست داده اسـت یا فردی متمول یا از نظر مالی موفق اسـت.

1587203730 robeka.ir تعبیر خواب قورباغه   دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد؟

هم چنین  ممکن اسـت ثمره ازدواج قبلی این فرد یک یا چند فرزند باشد کـه آن ها بـه حمایت شـما نیاز دارند. شاید فرزند همسر شـما کودک یا نوجوانی باشد کـه باید شـما وی را درک و راهنمایی کنید. احتمالا باید برای تداوم این رابطه انعطاف‌پذیری روانی و عاطفی بسیار زیادی از خودتان نشان بدهید.

 

تعبیر خواب کشتن قورباغه

اگر در خواب ببینید کـه قورباغه‌ای را لگد و آنرا زیر پایتان له می کنید، این خواب بـه مسائل و مشکلاتی در وضعیت سلامت و تندرستی شـما مربوط میشود. رابطه شـما با فردی از جنس مخالف ممکن اسـت مشکلاتی در سلامت جسمانی شـما بـه وجود بیاورد. شاید نزدیکی و رابطه تنگاتنگ شـما با این فرد موجب انتقال بیماری از او بشما بشود.

بیشتر بخوانید:  طالع بینی فروردین ماه 97

1587203734 robeka.ir تعبیر خواب قورباغه   دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد؟

شاید این فرد بیشتر وقت شـما را می گیرد و با اینکار بشما ضرر زیادی می رساند. صرف نظر از هر اتفاقی کـه ممکن اسـت رخ بدهد، شـما باید بعد از دیدن این خواب بیشتر بـه خودتان توجه کنید. در صورتیکه بـه خودتان توجه کافی نشان ندهید و از خودتان غافل شوید متاسفانه با عواقب جدی و ناخوشایندی روبرو خواهید شد.

 

تعبیر خواب تبدیل شدن به قورباغه

اگر در خواب ببینید کـه بـه قورباغه تبدیل شده اید، این خواب بـه داستانی در دورانی کودکی تان اشاره می کند کـه آنرا می‌خواندید یا بـه آن گوش می‌دادید. تعبیر این خواب آن اسـت کـه شـما باید در بین افراد معمولی و چیزهای معمولی بـه دنبال موهبت‌ها و نعمت‌ها بشد.

1587203736 robeka.ir تعبیر خواب قورباغه   دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد؟

بهترین موهبت‌ها از سمت همان چیزهایی بطرف شـما می آیند کـه شـما بـه هیچ عنوان آن ها را چیز خاص و مهمی نمی دانستید. بـه چیزهای معمولی در زندگی خود بـه خوبی توجه کنید و سعی کنید تا میتوانید موهبت‌ های نهفته در انها را شناخته، از آن ها بهره‌مند شوید ودر برابر آن ها قدردان و شکر گزار باشید.

منبع: robeka.ir

تعبیر خواب قورباغه - دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد؟


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۱۷:۳۶ توسط:ستاره موضوع: نظرات (0)

بیوگرافی صهبا شرافتی + عکس های صهبا شرافتی و اینستاگرام

بیوگرافی بازیگران

بیوگرافی کامل صهبا شرافتی

خانم صهبا شرافتی یکی از کاراکترهای جدید سریال نون خ (نورالدین خانزاده) می باشد، صهبا شرافتی در این سریال نقش (روناک) خواهر زاده نورالدین را بازی می کند. با روبکا همراه باشید.

 

صهبا شرافتی کیست؟

1587118516 robeka.ir بیوگرافی صهبا شرافتی + عکس های صهبا شرافتی و اینستاگرام

صهبا شرافتی متولد سال 1377 و مهر ماهی می باشد. او زاده استان کرمانشاه است و اصالتا کرد تبار می باشد، صهبا شرافتی دانشجو است و فعالیت در تئاتر داشته، بازی در سریال نون خ 2 اولین تجربه بازیگری خانم شرافتی می باشد.

 

روناک به جای کژال

1587118518 robeka.ir بیوگرافی صهبا شرافتی + عکس های صهبا شرافتی و اینستاگرام

گریم صهبا شرافتی  برای سریال نوخ 2

 

خانم شرافتی در نقش (روناک) بازی می کند، او جایگزین صبا ایزدپناه شده که در نقش (کژال) بازی می کرد. روناک خواهر زاده نورالدین خانزاده است. او نقش یک حامی و محافظ شخصی را برای دایی و دختر دایی های خود دارد.

بیشتر بخوانید:  بیوگرافی ابراهیم شفیعی بازیگر و دوبلور ایرانی

 

رونی کلمن!

1587118520 robeka.ir بیوگرافی صهبا شرافتی + عکس های صهبا شرافتی و اینستاگرام

چهره جدی و خشن روناک، کارهای خشونت آمیز و جثه بزرگ او باعث شده تا مخاطبان این سریال به او لقب (رونی کلمن) سریال نون خ را بدهند.

 

صهبا شرافتی اصلا خشن نیست

1587118521 robeka.ir بیوگرافی صهبا شرافتی + عکس های صهبا شرافتی و اینستاگرام

برخلاف نقش (روناک) شخصیت اصلی خانم شرافتی اصلا خشن و جدی نیست، بلکه او بسیار احساساتی و مهربان می باشد. او اهل شعر است و در زندگی واقعی از هرگونه خشونت دوری می کند.

 

صهبا شرافتی اتفاقی وارد بازیگری نشده است

1587118521 robeka.ir بیوگرافی صهبا شرافتی + عکس های صهبا شرافتی و اینستاگرام

عکس صهبا شرافتی با هدیه بازوند

 

او به طور اتفاقی و شانسی وارد دنیای بازیگری نشده بلکه در صحنه تئاتر فعالیت های زیادی داشته و تلاش او باعث رسیدن به شهرت شده است. او در اینستاگرام خود عکسی از سریال نون خ منتشر کرد و نوشت: برای خواسته هایت بجنگ و پیگیر باش و از هیچ چیز خجالت نکش.

بیشتر بخوانید:  زندگینامه کامل حافظ شیرازی

 

ازدواج و همسر صهبا شرافتی

او هنوز ازدواج نکرده و مجرد می باشد.

 

صهبا شرافتی از هواداران عباس کیا رستمی است

1587118525 robeka.ir بیوگرافی صهبا شرافتی + عکس های صهبا شرافتی و اینستاگرام

صهبا شرافتی EXO است!

1587118527 robeka.ir بیوگرافی صهبا شرافتی + عکس های صهبا شرافتی و اینستاگرام

عکس تولد صهبا شرافتی

 

صهبا شرافتی یک اکسوال است! وقتی به پیج اینستاگرامی او مراجعه کنید خواهید دید که او بی پرده از اکسوال بودن خودش می گوید و طرفداران اکسوال هم با کامنت های خود از او استقبال کرده اند. اکسوال به طرفداران گروه موسیقی فوق مشهور EXO گفته می شود که یک بند کره ای-چینی می باشند و این بند در سال ۲۰۱۱ توسط شرکت اس ام اینترتینمنت تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید:  بیوگرافی سلن سویدر یکی از زیباترین بازیگران ترکیه ای

 

صفحه اینستاگرام صهبا شرافتی

1587118528 robeka.ir بیوگرافی صهبا شرافتی + عکس های صهبا شرافتی و اینستاگرام

اگر می خواهید جزو دنبال کنندگان خانم صهبا شرافتی باشید به صفحه sahba_sherafati@ در اینستاگرام مراجعه کنید.

 

عکس های اینستاگرامی صهبا شرافتی

1587118530 robeka.ir بیوگرافی صهبا شرافتی + عکس های صهبا شرافتی و اینستاگرام

عکس صهبا شرافتی سریال نون خ

1587118532 robeka.ir بیوگرافی صهبا شرافتی + عکس های صهبا شرافتی و اینستاگرام

عکس صهبا شرافتی و هدیه بازوند

1587118533 robeka.ir بیوگرافی صهبا شرافتی + عکس های صهبا شرافتی و اینستاگرام

عکس صهبا شرافتی بازیگر نقش روناک

1587118534 robeka.ir بیوگرافی صهبا شرافتی + عکس های صهبا شرافتی و اینستاگرام

جدیدترین عکس های داغ صهبا شرافتی

1587118535 robeka.ir بیوگرافی صهبا شرافتی + عکس های صهبا شرافتی و اینستاگرام

عکس های صهبا شرافتی بازیگر سریال نون خ

منبع: بیوگرافی صهبا شرافتی + عکس های صهبا شرافتی و اینستاگرام


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۴:۵۴:۳۳ توسط:ستاره موضوع: نظرات (0)

مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99 (2020) + ست کردن و راهنمای خرید

مدل لباس و مانتو

مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 1399 (2020)

تیشرت محبوب ترین تن پوش مردانه در فصل گرم سال می باشد، زیرا هم خنک تر از پیراهن است و هم طرفدار بیشتری نسبت به بقیه تن پوش ها در فصل گرما دارد .در ادامه با روبکا  همراه باشید.

 

جدیدترین مدل تی شرت مردانه و پسرانه

1586939331 robeka.ir مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99 (2020) + ست کردن و راهنمای خرید

راهنمای خرید تیشرت مردانه

1586939333 robeka.ir مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99 (2020) + ست کردن و راهنمای خرید

مدل تی شرت مردانه طرح دار 1399

1586939334 robeka.ir مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99 (2020) + ست کردن و راهنمای خرید

مدل جدید تی شرت پسرانه

1586939337 robeka.ir مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99 (2020) + ست کردن و راهنمای خرید

جدیدترین مدل تیشرت مردانه

1586939338 robeka.ir مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99 (2020) + ست کردن و راهنمای خرید

مدل تی شرت مردانه 2020

1586939340 robeka.ir مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99 (2020) + ست کردن و راهنمای خرید

مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99

1586939342 robeka.ir مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99 (2020) + ست کردن و راهنمای خرید

تی شرت های ساخت کشورهای ایالات متحده، هند، پاکستان و چین بالاترین کیفیت در میان کشورهای تولید کننده را دارند. اگر می خواهید برندپوش باشید، به یکی از فروشگاه های برند مراجعه کنید و اگر می خواهید یک تی شرت با دوام و با کیفیت بخرید، تولیدات یکی از این 4 کشور را مد نظر قرار دهید،

بیشتر بخوانید:  مدل مانتو حریر

1586939344 robeka.ir مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99 (2020) + ست کردن و راهنمای خرید

جدیدترین مدل های تیشرت خاص و لاکچری

1586939345 robeka.ir مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99 (2020) + ست کردن و راهنمای خرید

تی شرت و پولوشرت مردانه 99 و 2020

1586939347 robeka.ir مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99 (2020) + ست کردن و راهنمای خرید

تیشرت مردانه مارک

1586939349 robeka.ir مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99 (2020) + ست کردن و راهنمای خرید

تیشرت مردانه آستین بلند

1586939351 robeka.ir مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99 (2020) + ست کردن و راهنمای خرید

ژورنال تیشرت مردانه 99

1586939353 robeka.ir مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99 (2020) + ست کردن و راهنمای خرید

مدل تیشرت مردانه 1399

1586939355 robeka.ir مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99 (2020) + ست کردن و راهنمای خرید

تی شرت های یقه هفت یا (V) برای کسانی مناسب است که بالا تنه پرحجم و تنومندی دارند. این نوع تی شرت ها تمرکز را از روی صورت بر می دارند و بیشتر به ناحیه گردن و سینه تاکید می کنند. همچنین این تی شرت ها برای افراد کوتاه قد مناسب است زیرا که گردن آنها را بلندتر نشان می دهد.

1586939356 robeka.ir مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99 (2020) + ست کردن و راهنمای خرید

تیشرت مردانه جدید 2020

1586939358 robeka.ir مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99 (2020) + ست کردن و راهنمای خرید

مدل تیشرت مردانه 2020

1586939361 robeka.ir مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99 (2020) + ست کردن و راهنمای خرید

خرید تیشرت مردانه 2020

1586939363 robeka.ir مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99 (2020) + ست کردن و راهنمای خرید

مدل تیشرت مردانه یقه هفت 2020

1586939365 robeka.ir مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99 (2020) + ست کردن و راهنمای خرید

مدل تیشرت مردانه برند

1586939367 robeka.ir مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99 (2020) + ست کردن و راهنمای خرید

مدل تیشرت مردانه یقه گرد

برای مدل های بیشر روی لینک زیر کلیک کنید

مدل تیشرت مردانه و پسرانه جدید 99 (2020) + ست کردن و راهنمای خرید


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۴:۴۳:۱۳ توسط:ستاره موضوع: نظرات (0)

بیوگرافی نیکی کریمی + عکس | نکات خواندنی در مورد نیکی کریمی

بیوگرافی بازیگران

با نیکی کریمی بیشتر آشنا شوید

نیکی کریمی یکی از مشهورترین و زیباترین بازیگران ایرانی است که شهرتی جهانی دارد، او یکی از موفق ترین افراد در دنیای سینما بوده و جزو معدود کسانی است که توانسته اند در جشنواره های خارجی به عنوان داور حضور پیدا کنند.

بیوگرافی نیکی کریمی

1586941361 robeka.ir بیوگرافی نیکی کریمی + عکس | نکات خواندنی در مورد نیکی کریمی

عکسهای جدید نیکی کریمی

نیکی کریمی متولد سال 1350 و آبان ماهی می باشد، او زاده تهران و اصالتا اهل استان مرکزی است. نیکی کریمی در رشته طراحی لباس تحصیل کرده و بازیگری را از دوران دبستان آغاز کرده است. او حالا کارگردان، بازیگر، فیلمنامه نویس، عکاس، تهیه کننده و مستند ساز می باشد.

خانواده نیکی کریمی

1586941363 robeka.ir بیوگرافی نیکی کریمی + عکس | نکات خواندنی در مورد نیکی کریمی

عکس های داغ اینستاگرام نیکی کریمی

او در یک خانواده چهار نفره متولد شده، یک برادر و یک خواهر دارد. تمام اعضای خانواده او در بریتانیا زندگی می کنند.

نیکی کریمی چگونه مشهور شد؟

1586941365 robeka.ir بیوگرافی نیکی کریمی + عکس | نکات خواندنی در مورد نیکی کریمی

تصاویر جذاب نیکی کریمی

او از کودکی و نوجوانی با تئاتر و بازیگری آشنا بوده است. برای اولین بار در سن 18 سالگی وارد دنیای سینما می شود. سپس با بازی در فیلم سینمایی عروس و بازی در کنار ابوالفضل پورعرب به یک ستاره تبدیل می شود.

بیشتر بخوانید:  بیوگرافی دارا حیایی (فرزند امین حیایی)

ازدواج و همسر نیکی کریمی

1586941367 robeka.ir بیوگرافی نیکی کریمی + عکس | نکات خواندنی در مورد نیکی کریمی

نیکی کریمی تاکنون ازدواج نکرده و مجرد می باشد. او همیشه در جواب این سوال که: چرا نیکی کریمی ازدواج نکرده پاسخ می دهد: پرسش این نوع سوالات به دور از ادب و نزاکت است.

داوری نیکی کریمی در جشنواره های بین المللی

1586941369 robeka.ir بیوگرافی نیکی کریمی + عکس | نکات خواندنی در مورد نیکی کریمی

او در جشنواره های معتبر بین المللی به عنوان داور حضور پیدا کرده است. او بعد از بازی در فیلم سارا از جانب کمپانی های فیلم سازی بزرگ خارج از کشور پیشنهاد بازی دریافت کرده اما تمام آنها را رد کرده است.

فیلم باز و کتاب خوان نیکی کریمی

1586941370 robeka.ir بیوگرافی نیکی کریمی + عکس | نکات خواندنی در مورد نیکی کریمی

بیوگرافی و عکس های نیکی کریمی

او به شدت اهل فیلم است و به کتاب خوانی علاقه فراوانی دارد. به نظر او کتاب خواندن بهتر از فیلم دیدن است

بیشتر بخوانید:  بیوگرافی احمد سعیدی (خواننده)

مترجم درجه یک

1586941372 robeka.ir بیوگرافی نیکی کریمی + عکس | نکات خواندنی در مورد نیکی کریمی

بی توجه نیکی کریمی به اینستاگرام

1586941374 robeka.ir بیوگرافی نیکی کریمی + عکس | نکات خواندنی در مورد نیکی کریمی

نیکی کریمی در جشنواره های مختلف

او در فضای مجازی حضور دارد اما نه مثل بازیگران و خوانندگان دیگر. او به اینستاگرام و توییتر معتاد و وابسته نیست خیلی کم به صفحه خود سر می زند و گاهی پیام های دنبال کنندگان را جواب می دهد. او می گوید: هنوز فرهنگ استفاده از فضای مجازی را نداریم. هر ماه یکبار پیام ها و کامنت های خود را می خواند، فقط برای اینکه ببیند چه خبر است.

علاقه شدید نیکی کریمی به فوتبال

1586941376 robeka.ir بیوگرافی نیکی کریمی + عکس | نکات خواندنی در مورد نیکی کریمی

او یک فوتبالی به تمام معناست! طرفدار رئال مادرید و منچستر یونایتد است و بازی های حساس این دو تیم را از دست نمی دهد. او به تنیس هم علاقه دارد و بازیکن محبوبش (راجر فدرر) می باشد.

او کمال گرا و موفق است

1586941378 robeka.ir بیوگرافی نیکی کریمی + عکس | نکات خواندنی در مورد نیکی کریمی

وی کمال گرا است و حاضر نیست در هر نقشی بازی کند یا در هر محفلی حضور یابد. بعد از بازی در فیلم عروس پیشنهادهای زیادی دریافت کرده اما تمام آنها رد می کند و فقط با بزرگان سینما کار می کند.

بیشتر بخوانید:  بیوگرافی مهسا طهماسبی + جدیدترین عکس های خانوادگی اش

نیکی کریمی به حلال و حرام اعتقاد دارد

1586941383 robeka.ir بیوگرافی نیکی کریمی + عکس | نکات خواندنی در مورد نیکی کریمی

صفحه اینستاگرام نیکی کریمی

1586941385 robeka.ir بیوگرافی نیکی کریمی + عکس | نکات خواندنی در مورد نیکی کریمی

او یکی از محبوب ترین ها در اینستاگرام است، خانم کریمی بیش از 3 میلیون دنبال کننده دارد. اگر می خواهید جزو دنبال کنندگان خانم کریمی باشید به صفحه nikkarimi@ مراجعه کنید.

عکس های اینستاگرامی نیکی کریمی

1586941387 robeka.ir بیوگرافی نیکی کریمی + عکس | نکات خواندنی در مورد نیکی کریمی

عکس نیکی کریمی و پدرش

1586941389 robeka.ir بیوگرافی نیکی کریمی + عکس | نکات خواندنی در مورد نیکی کریمی

عکس نیکی کریمی و مادرش

1586941391 robeka.ir بیوگرافی نیکی کریمی + عکس | نکات خواندنی در مورد نیکی کریمی

عکس کودکی نیکی کریمی

1586941393 robeka.ir بیوگرافی نیکی کریمی + عکس | نکات خواندنی در مورد نیکی کریمی

عکس جوانی نیکی کریمی

گردآوری: بخش بیوگرافی بازیگران روبکا

بیوگرافی نیکی کریمی + عکس | نکات خواندنی در مورد نیکی کریمی


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۴:۴۱:۳۵ توسط:ستاره موضوع: نظرات (0)

بیوگرافی پاشا جمالی

بیوگرافی بازیگران

بیوگرافی پاشا جمالی و همسرش 

پاشا جمالی با بازی در سریال شهرزاد و نون خ بـه شهرت رسیده است، او در نخستین تجربه خود و با بازی در نقش «اصغری» در مجموعه شهرزاد مورد تحسین بینندگان قرار گرفت. با روبکا همراه باشید.

 

پاشا جمالی کیست؟

1586720913 robeka.ir بیوگرافی پاشا جمالی و همسرش + عکس های پاشا جمالی + اینستاگرام

درباره پاشا جمالی بازیگر ایرانی

 

پاشا جمالی متولد سال 1364 و مرداد ماهی می‌باشد. او زاده شهر تهران اسـت و اصالتا اهل رشت می‌باشد، آقای جمالی در رشته ادبیات نمایشی تحصیل کرده و با حضور در تئاتر فعالیت های خود در زمینه بازیگری را آغاز کرده اسـت.

 

پاشا جمالی چگونه بازیگر شد؟

1586720914 robeka.ir بیوگرافی پاشا جمالی و همسرش + عکس های پاشا جمالی + اینستاگرام

عکس پاشا جمالی

 

پاشا جمالی با شرکت در موسسه هنری کارنامه، فعالیت های جدی خودرا شروع کرد و با بازی در فیلم کوتاه سورپرایز وارد دنیای بازیگری شد، این فیلم در جشنواره های: تورتنو و سانفرانسیسکو، نامزد دریافت جایزه شد.

بیشتر بخوانید:  بیوگرافی زنده یاد ناصر ملک مطیعی

 

پاشا جمالی چگونه مشهور شد؟

1586720916 robeka.ir بیوگرافی پاشا جمالی و همسرش + عکس های پاشا جمالی + اینستاگرام

عکس پاشا جمالی با مصطفی زمانی

 

او با بازی در سریال پربیننده شهرزاد دیده شد و سپس با بازی در فیلم سینمایی لونه زنبور بـه یک چهره شناخته شده تبدیل شد، اما عمده شهرت وی مربوط بـه بازی در سریال نون خ بـه کارگردانی سعید آقاخانی می باشد.

 

پاشا جمالی در نقش مهیار در سریال نون خ

1586720918 robeka.ir بیوگرافی پاشا جمالی و همسرش + عکس های پاشا جمالی + اینستاگرام

عکس پاشا جمالی در سریال نون خ

 

پاشا جمالی دراین سریال بازیگر نقش «مهیار» داماد نورالدین خانزاده می‌باشد، او در سریال نون خ ایفاگر نقش همسر روژان «با بازی هدیه بازوند» اسـت.

 

همکاری پاشا جمالی با حمید جبلی در کلاه قرمزی

1586720919 robeka.ir بیوگرافی پاشا جمالی و همسرش + عکس های پاشا جمالی + اینستاگرام

عکس و بیوگرافی پاشا جمالی

 

بیشتر بخوانید:  بیوگرافی ایمان غلامی خواننده پاپ

ازدواج و همسر پاشا جمالی 

او هنوز ازدواج نکرده و مجرد می‌باشد.

 

افشاگری پاشا جمالی در مورد سانحه هوایی

پاشا جمالی یکی از مسافران هواپیمایی بود کـه در مسیر رشت_تهران دچار آتش سوزی موتور شد. بعد از تکذیب این خبر توسط اداره کل فرودگاه گیلان پاشا جمالی واکنش نشان داد و با انتشار تصاویر پرواز و بلیط هواپیما اقدام بـه افشاگری کرد.

1586720921 robeka.ir بیوگرافی پاشا جمالی و همسرش + عکس های پاشا جمالی + اینستاگرام

پاشا جمالی و زندگی نامه او

 

صفحه اینستاگرام پاشا جمالی

1586720923 robeka.ir بیوگرافی پاشا جمالی و همسرش + عکس های پاشا جمالی + اینستاگرام

اگر میخواهید جزو دنبال کنندگان پاشا جمالی در اینستاگرام باشید بـه صفحه pashajamali@ مراجعه کنید.

 

عکس های اینستاگرام پاشا جمالی

1586720924 robeka.ir بیوگرافی پاشا جمالی و همسرش + عکس های پاشا جمالی + اینستاگرام

عکس کودکی پاشا جمالی

1586720926 robeka.ir بیوگرافی پاشا جمالی و همسرش + عکس های پاشا جمالی + اینستاگرام

عکس پاشا جمالی و مهتاب کرامتی

1586720928 robeka.ir بیوگرافی پاشا جمالی و همسرش + عکس های پاشا جمالی + اینستاگرام

عکس پاشا جمالی در سریال شهرزاد

1586720930 robeka.ir بیوگرافی پاشا جمالی و همسرش + عکس های پاشا جمالی + اینستاگرام

عکس پاشا جمالی در کلاه قرمزی

1586720932 robeka.ir بیوگرافی پاشا جمالی و همسرش + عکس های پاشا جمالی + اینستاگرام

جدیدترین عکس های داغ پاشا جمالی

1586720934 robeka.ir بیوگرافی پاشا جمالی و همسرش + عکس های پاشا جمالی + اینستاگرام

بیوگرافی پاشا جمالی

ازدواج پاشا جمالی اصالت پاشا جمالی اینستاگرام پاشا جمالی بیوگرافی پاشا جمالی و همسرش پاشا جمالی اهل کجاست پاشا جمالی کیست خانواده پاشا جمالی سن پاشا جمالی عکس های پاشا جمالی محل تولد پاشا جمالی نقش های پاشا جمالی همسر پاشا جمالی


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۶:۴۹:۵۳ توسط:ستاره موضوع: نظرات (0)

عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس های دیدنی و جالب

عکس پروفایل اردیبهشت ماهی جدید 

اردیبهشت ماهی ها عاشق مالکیت و اکثرا آرام و صبور هستند، متولدین این ماه با سلیقه و زیبا پسند هستند و البته کمی متعصب و دارای حسادت، آنها خانواده دار هستند و عاشق سفر و گردش می باشند. در ادامه با روبکا همراه باشید.

عکس پروفایل دختر و پسر متولد اردیبهشت ماه

1586631098 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

شعر در مورد اردیبهشت ماهی ها

1586631099 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

متن درمورد اردیبهشت ماهی ها

1586631101 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

پروفایل اردیبهشت ماهی ها

1586631106 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس نوشته اردیبهشت ماهی

1586631108 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

متولد ماه اردیبهشت ام

همونیم که وقتی بهم نیاز دارن

همیشه در دسترس ام…

اما وقتی نوبت به خودم میرسه

هیشکی در دسترس نیست…

بیشتر بخوانید:  عکس نوشته الـهام بخـش برای زنـدگی (2)

ما ذاتا خوش مرامیم

و توقعی هم نداریم! تمام!

1586631109 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس پروفایل دختر اردیبهشت ماهی

1586631111 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس پروفایل پسر اردیبهشت ماهی

1586631113 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

پروفایل اردیبهشت ماهی جدید

1586631114 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس پروفایل اردیبهشت ماهی

1586631116 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

در وصف تمام اردیبهشتی ها (اردیبعِشقی ها)

در این ماهی که مانند بهشته، خوش به حالم

خدایم سرنوشت از نو نوشته، خوش به حالم

همانند درخت و سبزه و گل، به چه زیبا

برایم یک بهشت، سنبل نوشته، خوش به حالم

به من بخشیده که عاشق بمانم، کردگارم

که بی عشق زندگی بیچاره زشته، خوش به حالم

(آغاز امپراطوری اردیبهشتی ها مبارک)

1586631118 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

دانلود عکس اردیبهشت ماهی

1586631119 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

برای خاص ترین عکس های پروفایل تولد اردیبهشت ماهی ها به لینک زیر بروید.

بیشتر بخوانید:  عکس نوشته روز بهزیستی و تامین اجتماعی

1586631121 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس دختر اردیبهشتی

1586631123 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس پروفایل پسر اردیبهشتی ماهی

1586631125 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

من متولد اردیبهشت ماه هستم

دیر ناراحت می شوم

اما اگر ناراحت شوم، دنیا را به هم می ریزم

دست و دلبازم، صبور و آرامم

اما فکر نکن ساده ام و نمی فهمم

من دوستی را به دشمنی ترجیح می دهم

اما امان از آن روز که با کسی دشمن شوم…

1586631127 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس پروفایل دختر اردیبهشتی

1586631128 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس های از اردیبهشت

1586631130 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

پروفایل ماه اردیبهشت

1586631133 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

پروفایل اردیبهشت دخترونه

1586631135 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

به اردیبهشت تعظیم کنیم

و فقط عاشق اردیبهشت بمانیم

که هیچ مهمتر از اردیبهشت نیست

نکند نشعه هوایش بشوی

یا خیس در بارانش

این اردیبهشت

از لعنتی های دوست داشتنی است

بیشتر بخوانید:  پوسترهای میلاد امام حسن مجتبی (ع)

عاشق ماندنش، میچسبد!

1586631136 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس پروفایل در مورد اردیبهشتی ها

1586631138 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس پروفایل من یه اردیبهشت ماهی ام

1586631140 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس پروفایل اردیبهشت ماهی خاص

1586631142 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس پروفایل اردیبهشت ماهی خاص

1586631143 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

 

عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۵۹:۰۸ توسط:ستاره موضوع: نظرات (0)

نشانه های باهوش بودن چیست؟ + 8 موردی که ثابت می کنند شما باهوش هستید

دانستنی ها

459573459743578 نشانه های باهوش بودن چیست؟ + 8 موردی که ثابت می کنند شما باهوش هستید

نشانه های باهوش بودن انسان چیست؟

با نشانه های باهوش بودن انسان ها آشنا می شویم. در ادامه با روبکا همراه باشید.

 

نژاد و شکل ظاهری تاثیری روی سطح هوشی ندارند

در گذشته اروپایی ها باور داشتند که انسان هایی غیر از نژاد خودشان سطح هوشی پایینی دارند و جزو حیوانات محسوب می شوند! اما با گذشت زمان مشخص شد که آسیایی ها و مردمان منطقه خاورمیانه نسبت به اروپایی ها سطح هوش بالاتری دارند! حتی سیاهپوستان زیادی وجود داشتند که سطح هوشی شان بالاتر از اروپایی ها بوده است.

1586630154 robeka.ir نشانه های باهوش بودن چیست؟ + 8 موردی که ثابت می کنند شما باهوش هستید

مقالات زیادی وجود دارد که می گویند: اگر چشم تان رنگی نباشد و موهای طلایی نداشته باشید، باهوش نیستید! اما در واقعیت می بینیم که افرادی مثل: ابوعلی سینا، رامانو جان، کیم اونگ یونگ و آلبرت انیشتین نه موهای بلوند داشتند و نه چشم های رنگی! در ادامه این مقاله فارغ از هرگونه افراط و خودپرستی نشانه های باهوش بودن را به شما می گوییم.

 

1-شب ها دیر می خوابید!

1586630156 robeka.ir نشانه های باهوش بودن چیست؟ + 8 موردی که ثابت می کنند شما باهوش هستید

کسانی که شب زنده دار هستند و در هنگام شب کارهای مهم خود را انجام می دهند، انسان های باهوشی هستند. در حقیقت افراد باهوش به تایم (بیداری) خود، بیشتر از تایم (خواب) شان اهمیت می دهند. اگر جزو کسانی هستید که تا دیر وقت بیدار می مانید و کارهای خود را انجام می دهید یا چیزی یاد می گیرد، شما یک انسان باهوش هستید.

بیشتر بخوانید:  دلایل پیچیدگی مغز انسان

 

2-بیشتر گوش می کنید و کمتر حرف می زنید

1586630157 robeka.ir نشانه های باهوش بودن چیست؟ + 8 موردی که ثابت می کنند شما باهوش هستید

انسان های باهوش بیشتر گوش می دهند و آنالیز می کنند، آنها ترجیح می دهند یا حرف نزنند، و یا اگر حرفی هم می زنند حرف حساب باشد. البته افراد منزوی و ساکت لزوما باهوش نیستند، طرف صحبت ما کسانی هستند که سکوت را به بیهوده حرف زدن ترجیح می دهند، افراد باهوش در موقعیت مناسب می توانند پرحرف تر از بقیه باشند.

 

3-بهانه تراشی نمی کنید

1586630159 robeka.ir نشانه های باهوش بودن چیست؟ + 8 موردی که ثابت می کنند شما باهوش هستید

افراد باهوش برای فرار از مشکلات بهانه سازی نمی کنند، آنها با مشکلات رو به رو می شوند و سعی می کنند تا راهی برای حل آن پیدا کنند. افراد باهوش اجازه نمی دهند که مشکلات زندگی بر آنها غالب شوند، آنها عاشق چالش و محک زدن توانایی های خودشان هستند.

 

4-روابط عمومی خوبی دارید

1586630160 robeka.ir نشانه های باهوش بودن چیست؟ + 8 موردی که ثابت می کنند شما باهوش هستید

اگر دوستان زیادی دارید و می توانید با آدم های جامعه روابط سازنده ای برقرار کنید، یعنی شما باهوش هستید. افرادی که روابط عمومی خوبی دارند، می توانند احساسات دیگران را حس کنند. افراد باهوش به خوبی می توانند انسان ها را آنالیز کنند و با آنها از هر تیپی که باشند روابط دوستانه برقرار کنند. البته منظور از برقراری روابط به معنی (چاپلوسی و سوء استفاده) نیست.

بیشتر بخوانید:  دلایل پیچیدگی مغز انسان

 

5خودتان را نقد می کنید 

1586630162 robeka.ir نشانه های باهوش بودن چیست؟ + 8 موردی که ثابت می کنند شما باهوش هستید

افراد باهوش دائما در حال نقد کردن خودشان می باشند، آنها کمال گرا هستند و نمی توانند اشتباهات خود را نادیده بگیرند. انسان های باهوش همچنین نقد پذیر هستند و از این که کسی عیب و ایراد آنها را بگوید ناراحت نمی شوند بلکه سریعا راهی پیدا می کنند تا عیوب خود را از بین ببرند.

 

6-بروز و مطلع هستید

1586630163 robeka.ir نشانه های باهوش بودن چیست؟ + 8 موردی که ثابت می کنند شما باهوش هستید

انسان های باهوش هر روز خودشان را بروز رسانی می کنند. آنها نمی توانند عقب تر از زمان زندگی کنند، افراد باهوش هر روز اخبار و اتفاقات جهان و همچنین پیشرفت های بشری را دنبال می کنند. اگر علاقه مند به دانستنی و مقالات علمی هستید یا هر روز به وب سایت های خبری سر می زنید یعنی شما یک انسان باهوش و بروز هستید.

بیشتر بخوانید:  دلایل پیچیدگی مغز انسان

 

7-بیکاری و تنهایی شما را آزار می دهد

1586630165 robeka.ir نشانه های باهوش بودن چیست؟ + 8 موردی که ثابت می کنند شما باهوش هستید

افراد باهوش از انزوا و بیکار بودن فراری هستند. آنها همیشه می خواهند کاری انجام دهند یا چیزی یاد بگیرند. انسان های باهوش در اوقات فراغت آشپزی می کنند، درباره ملل مختلف مطالعه می کنند یا اینکه کاغذی برمی دارند و خط و خطی می کنند! آنها نمی توانند بیکار باشند.

 

8-ادعا نمی کنید که باهوش هستید

1586630166 robeka.ir نشانه های باهوش بودن چیست؟ + 8 موردی که ثابت می کنند شما باهوش هستید

افراد باهوش هیچ وقت ادعا نمی کنند که باهوش هستند! آنها همیشه می دانند که باهوش تر از خودشان هم وجود دارند و دائما می خواهند سطح خود را بالا ببرند. به دلیل چیزی که اثر دانینگ کروگر نامیده شده، افرادی که سطح هوش پایینی دارند دائما می خواهند خودشان را باهوش و برتر نشان دهند، اما کسانی که واقعا باهوش هستند همیشه خودشان را دست کم می گیرند.

نشانه های باهوش بودن چیست؟ + 8 موردی که ثابت می کنند شما باهوش هستید


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۵۸:۲۹ توسط:ستاره موضوع: نظرات (0)

عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس های دیدنی و جالب

عکس پروفایل اردیبهشت ماهی جدید 

اردیبهشت ماهی ها عاشق مالکیت و اکثرا آرام و صبور هستند، متولدین این ماه با سلیقه و زیبا پسند هستند و البته کمی متعصب و دارای حسادت، آنها خانواده دار هستند و عاشق سفر و گردش می باشند. در ادامه با روبکا همراه باشید.

عکس پروفایل دختر و پسر متولد اردیبهشت ماه

1586631098 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

شعر در مورد اردیبهشت ماهی ها

1586631099 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

متن درمورد اردیبهشت ماهی ها

1586631101 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

پروفایل اردیبهشت ماهی ها

1586631106 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس نوشته اردیبهشت ماهی

1586631108 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

متولد ماه اردیبهشت ام

همونیم که وقتی بهم نیاز دارن

همیشه در دسترس ام…

اما وقتی نوبت به خودم میرسه

هیشکی در دسترس نیست…

بیشتر بخوانید:  عکس نوشته الـهام بخـش برای زنـدگی (2)

ما ذاتا خوش مرامیم

و توقعی هم نداریم! تمام!

1586631109 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس پروفایل دختر اردیبهشت ماهی

1586631111 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس پروفایل پسر اردیبهشت ماهی

1586631113 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

پروفایل اردیبهشت ماهی جدید

1586631114 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس پروفایل اردیبهشت ماهی

1586631116 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

در وصف تمام اردیبهشتی ها (اردیبعِشقی ها)

در این ماهی که مانند بهشته، خوش به حالم

خدایم سرنوشت از نو نوشته، خوش به حالم

همانند درخت و سبزه و گل، به چه زیبا

برایم یک بهشت، سنبل نوشته، خوش به حالم

به من بخشیده که عاشق بمانم، کردگارم

که بی عشق زندگی بیچاره زشته، خوش به حالم

(آغاز امپراطوری اردیبهشتی ها مبارک)

1586631118 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

دانلود عکس اردیبهشت ماهی

1586631119 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

برای خاص ترین عکس های پروفایل تولد اردیبهشت ماهی ها به لینک زیر بروید.

بیشتر بخوانید:  عکس نوشته روز بهزیستی و تامین اجتماعی

1586631121 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس دختر اردیبهشتی

1586631123 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس پروفایل پسر اردیبهشتی ماهی

1586631125 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

من متولد اردیبهشت ماه هستم

دیر ناراحت می شوم

اما اگر ناراحت شوم، دنیا را به هم می ریزم

دست و دلبازم، صبور و آرامم

اما فکر نکن ساده ام و نمی فهمم

من دوستی را به دشمنی ترجیح می دهم

اما امان از آن روز که با کسی دشمن شوم…

1586631127 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس پروفایل دختر اردیبهشتی

1586631128 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس های از اردیبهشت

1586631130 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

پروفایل ماه اردیبهشت

1586631133 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

پروفایل اردیبهشت دخترونه

1586631135 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

به اردیبهشت تعظیم کنیم

و فقط عاشق اردیبهشت بمانیم

که هیچ مهمتر از اردیبهشت نیست

نکند نشعه هوایش بشوی

یا خیس در بارانش

این اردیبهشت

از لعنتی های دوست داشتنی است

بیشتر بخوانید:  پوسترهای میلاد امام حسن مجتبی (ع)

عاشق ماندنش، میچسبد!

1586631136 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس پروفایل در مورد اردیبهشتی ها

1586631138 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس پروفایل من یه اردیبهشت ماهی ام

1586631140 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس پروفایل اردیبهشت ماهی خاص

1586631142 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

عکس پروفایل اردیبهشت ماهی خاص

1586631143 robeka.ir عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت

 

عکس پروفایل اردیبهشت ماهی + متن هایی در مورد متولدین اردیبهشت


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۵۷:۲۷ توسط:ستاره موضوع: نظرات (0)

عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

اخبار سینما

عکس و اسامی بازیگران سریال نون خ 2

سریال نون خ 2 محصول سال 1399 اسـت و بـه کارگردانی سعید آقاخانی تولید شده است. فصل اول این سریال در نوروز 1398 پخش، و با استقبال بینندگان رو بـه رو شد. در ادامه با بازیگران سریال نون خ 2 آشنا می‌شویم.

 

داستان سریال نون خ 2

1586547118 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

داستان این سریال در ادامه ماجراهای فصل اول می‌باشد. نورالدین خانزاد کـه بـه «نون خ» مشهور اسـت، یک کارگاه فرآواری تخمه آفتابگردان دارد. او بـه همراه چهار دختر خود زندگی می‌کند و با کشاورزان منطقه خود درگیر ماجراهایی می‌شوند. این سریال پربیننده در ژانر طنز تهیه شده اسـت. فصل اول این سریال با استقبال استاندار کرمانشاه مواجه شد.

بیشتر بخوانید:  ویژه‌ برنامه‌های افطار و سحر تلویزیون کدامند؟

 

سریال نون خ 2 چند قسمت است؟

این سریال در 17 قسمت 50 دقیقه ای تولید شده، در ابتدا قرار بود سریال نون خ 2 در ماه مبارک رمضان پخش شود اما بـه دلایلی پخش این سریال بـه فروردین ماه 1399 موکول شد.

عوامل سریال نون خ 2

کارگردان: سعید آقا خانی

دستیار اول کارگردان: مصطفی تنابنده

نویسنده: امیروفایی

تهیه کننده: مهدی فرجی

مدیر تولید: منصور غضنفری

مجری طرح: علی کریمی

مدیر برنامه ریزی: ساناز بصیر

تصویر برداری: محمد مجلل

صدابردار: امیرعاشق

منشی صحنه: سارا عبداللهی

طراح صحنه: حسین عالی نژاد

طراح لباس: پگاه ترکی

طراح گریم: بابک اسکندری

روابط عمومی: علی زادمهر

عکاس: بخش اول پیمان گرزم و مهدی آزادبخت

بیشتر بخوانید:  ویژه‌ برنامه‌های افطار و سحر تلویزیون کدامند؟

تدوینگر: امیر شیبان خاقانی

مدیر تدارکات: بهرام دانایی زاده

آهنگساز: صادق آزمند

اسامی بازیگران سریال نون خ 2

1586547120 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

حمیدرضا آذرنگ بازیگر سریال نون خ 2

1586547126 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

میرطاهر مظلومی بازیگر سریال نون خ 2

1586547127 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

شقایق دهقان بازیگر سریال نون خ 2

1586547129 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

سیروس میمنت بازیگر سریال نون خ 2

1586547130 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

یوسف کرمی بازیگر سریال نون خ 2

1586547132 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

آتنا مهیاری بازیگر سریال نون خ 2

1586547134 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

مجید یاسر بازیگر سریال نون خ 2

1586547135 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

نسرین مرادی بازیگر سریال نون خ 2

1586547137 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

پاشا جمالی بازیگر سریال نون خ 2

1586547138 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

کاظم نوربخش بازیگر سریال نون خ 2


عوامل سریال نون خ 2

1586547140 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

1586547141 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

دراین سریال تقریباً تمام بازیگران فصل اول «بجز هومن حاجی عبداللهی و نعیمه نظام دوست» حضور دارند کـه از جمله انها می‌توانیم بـه: سعید آقاخانی، شقایق دهقان، میرطاهر مظلومی، هدیه بازوند، مجید یاسر، یوسف کرمی، حمید لولایی، حمیدرضا آذرنگ، سیروس میمنت، آتنا مهیاری، نسرین مرادی و پاشا جمالی اشاره کنیم.

بیشتر بخوانید:  ویژه‌ برنامه‌های افطار و سحر تلویزیون کدامند؟

عکس های بازیگران سریال نون خ 2

1586547143 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

سعید آقاخانی بازیگر سریال نون خ 2

1586547145 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

ندا قاسمی بازیگر سریال نون خ 2

1586547146 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

هدیه بازوند بازیگر سریال نون خ 2

اخبار سینما

عکس و اسامی بازیگران سریال نون خ 2

سریال نون خ 2 محصول سال 1399 اسـت و بـه کارگردانی سعید آقاخانی تولید شده است. فصل اول این سریال در نوروز 1398 پخش، و با استقبال بینندگان رو بـه رو شد. در ادامه با بازیگران سریال نون خ 2 آشنا می‌شویم.

 

داستان سریال نون خ 2

1586547118 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

داستان این سریال در ادامه ماجراهای فصل اول می‌باشد. نورالدین خانزاد کـه بـه «نون خ» مشهور اسـت، یک کارگاه فرآواری تخمه آفتابگردان دارد. او بـه همراه چهار دختر خود زندگی می‌کند و با کشاورزان منطقه خود درگیر ماجراهایی می‌شوند. این سریال پربیننده در ژانر طنز تهیه شده اسـت. فصل اول این سریال با استقبال استاندار کرمانشاه مواجه شد.

بیشتر بخوانید:  ویژه‌ برنامه‌های افطار و سحر تلویزیون کدامند؟

 

سریال نون خ 2 چند قسمت است؟

این سریال در 17 قسمت 50 دقیقه ای تولید شده، در ابتدا قرار بود سریال نون خ 2 در ماه مبارک رمضان پخش شود اما بـه دلایلی پخش این سریال بـه فروردین ماه 1399 موکول شد.

عوامل سریال نون خ 2

کارگردان: سعید آقا خانی

دستیار اول کارگردان: مصطفی تنابنده

نویسنده: امیروفایی

تهیه کننده: مهدی فرجی

مدیر تولید: منصور غضنفری

مجری طرح: علی کریمی

مدیر برنامه ریزی: ساناز بصیر

تصویر برداری: محمد مجلل

صدابردار: امیرعاشق

منشی صحنه: سارا عبداللهی

طراح صحنه: حسین عالی نژاد

طراح لباس: پگاه ترکی

طراح گریم: بابک اسکندری

روابط عمومی: علی زادمهر

عکاس: بخش اول پیمان گرزم و مهدی آزادبخت

بیشتر بخوانید:  ویژه‌ برنامه‌های افطار و سحر تلویزیون کدامند؟

تدوینگر: امیر شیبان خاقانی

مدیر تدارکات: بهرام دانایی زاده

آهنگساز: صادق آزمند

اسامی بازیگران سریال نون خ 2

1586547120 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

حمیدرضا آذرنگ بازیگر سریال نون خ 2

1586547126 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

میرطاهر مظلومی بازیگر سریال نون خ 2

1586547127 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

شقایق دهقان بازیگر سریال نون خ 2

1586547129 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

سیروس میمنت بازیگر سریال نون خ 2

1586547130 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

یوسف کرمی بازیگر سریال نون خ 2

1586547132 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

آتنا مهیاری بازیگر سریال نون خ 2

1586547134 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

مجید یاسر بازیگر سریال نون خ 2

1586547135 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

نسرین مرادی بازیگر سریال نون خ 2

1586547137 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

پاشا جمالی بازیگر سریال نون خ 2

1586547138 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

کاظم نوربخش بازیگر سریال نون خ 2


عوامل سریال نون خ 2

1586547140 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

1586547141 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

دراین سریال تقریباً تمام بازیگران فصل اول «بجز هومن حاجی عبداللهی و نعیمه نظام دوست» حضور دارند کـه از جمله انها می‌توانیم بـه: سعید آقاخانی، شقایق دهقان، میرطاهر مظلومی، هدیه بازوند، مجید یاسر، یوسف کرمی، حمید لولایی، حمیدرضا آذرنگ، سیروس میمنت، آتنا مهیاری، نسرین مرادی و پاشا جمالی اشاره کنیم.

بیشتر بخوانید:  ویژه‌ برنامه‌های افطار و سحر تلویزیون کدامند؟

عکس های بازیگران سریال نون خ 2

1586547143 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

سعید آقاخانی بازیگر سریال نون خ 2

1586547145 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

ندا قاسمی بازیگر سریال نون خ 2

1586547146 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

هدیه بازوند بازیگر سریال نون خ 2

1586547148 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

1586547148 robeka.ir عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان

عکس ها و اسامی بازیگران سریال نون خ 2 + عوامل و داستان


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۱:۵۸:۲۸ توسط:ستاره موضوع: نظرات (0)

بیوگرافی هدیه بازوند و همسرش + عکس های هدیه بازوند + اینستاگرام

بیوگرافی بازیگران

1586546097 robeka.ir بیوگرافی هدیه بازوند و همسرش + عکس های هدیه بازوند + اینستاگرام

بیوگرافی هدیه بازوند وهمسرش

خانم هدیه بازوند با بازی در سریال پربیننده نون خ بـه کارگردانی سعید آقاخانی و مصطفی تنابنده بـه شهرت رسید، او بعد از بازی در فصل اول سریال نون خ مورد توجه بینندگان قرار گرفت و حالا بـه یکی از نقش های کلیدی دراین سریال تبدیل شده اسـت. در ادامه بطور کامل با خانم هدیه بازوند آشنا می‌شویم. با روبکا همراه باشید.

 

هدیه بازوند کیست؟

1586546014 robeka.ir بیوگرافی هدیه بازوند و همسرش + عکس های هدیه بازوند + اینستاگرام

عکسهای کمیاب هدیه بازوند

 

هدیه بازوند متولد سال 1366 و مرداد ماهی می باشد. او زاده بندر عباس اسـت و اصالتا کرمانشاهی می باشد. خانم هدیه بازوند در رشته مهندسی معماری تحصیل کرده و با شرکت در کلاس های آزاد بازیگری وارد دنیای سینما و تلویزیون شده اسـت.

 

خانواده هدیه بازوند

1586546015 robeka.ir بیوگرافی هدیه بازوند و همسرش + عکس های هدیه بازوند + اینستاگرام

عکس های داغ جدید از هدیه بازوند در اینستاگرام

 

از خانواده خانم بازوند اطلاعات زیادی در معرض نیست، او 2 برادر دارد کـه تصاویر انها در صفحه اینستاگرام خود بـه اشتراک گذاشته اسـت.

 

ازدواج و همسر هدیه بازوند

خانم بازوند کـه در دهه سوم زندگی خود قرار دارد هنوز ازدواج نکرده و مجرد می باشد.

بیشتر بخوانید:  بیوگرافی گروه سون + عکس های گروه سون

 

هدیه بازوند چگونه بازیگر شد؟

1586546017 robeka.ir بیوگرافی هدیه بازوند و همسرش + عکس های هدیه بازوند + اینستاگرام

عکس های جدید هدیه بازوند

 

خانم بازوند با شرکت در کلاس های آزاد بازیگری وارد این حرفه شده اسـت، او زیر نظر امین تارخ این حرفه را فراگرفته و سپس از طریق «موسسه نقش اول» فعالیت های خودرا آغاز میکند.

 

هدیه بازوند چگونه مشهور شد؟

1586546019 robeka.ir بیوگرافی هدیه بازوند و همسرش + عکس های هدیه بازوند + اینستاگرام

تصاویر هدیه بازوند بازیگر معروف ایرانی

 

او با بازی در سریال هشتگ خاله سوسکه بطور رسمی وارد دنیای بازیگری شده و با بازی در سریال نون خ بـه شهرت بالایی دست پیدا کرد. خانم بازوند میگوید: مـن از طریق موسسه نقش اول با آقای امیر معقولی آشنا شدم و از طریق ایشان کـه مدیر تصویر برداری سریال بودند، بـه پروژه «نون خ» معرفی شدم.

 

نقش روژان بـه مـن نزدیک بود

1586546020 robeka.ir بیوگرافی هدیه بازوند و همسرش + عکس های هدیه بازوند + اینستاگرام

عکس از چهره نزدیک هدیه بازوند

 

هدیه بازوند: مـن یک دختر شهری ام با تحصیلات دانشگاهی اما روژان دختری روستایی با مدرک دیپلم بود، افکار مـن و روژان باهم فرق دارد اما از نظر روحی و خصوصا «کرد» بودن خودم، با نقش روژان بـه خوبی ارتباط برقرار کردم.

بیشتر بخوانید:  بیوگرافی شمسی فضل الهی

 

کمی انتقاد شد

1586546022 robeka.ir بیوگرافی هدیه بازوند و همسرش + عکس های هدیه بازوند + اینستاگرام

عکس هدیه بازوند و دوستش

 

سریال کـه پخش شد عده ای از کرد زبانان مهربان و نازنین انتقاد کردند و گفتند کـه لهجه مـا کردی نیست. مـا بخاطر پخش سراسری نمی توانستیم کردی صحبت کنیم، و وادار بودیم با لهجه صحبت کنیم کـه انگار یک کرد زبان می‌خواهد پارسی حرف بزند.

 

از سرما خوشم نمی‌آید!

1586546023 robeka.ir بیوگرافی هدیه بازوند و همسرش + عکس های هدیه بازوند + اینستاگرام

او میگوید: مـن در بندر عباس بزرگ شده ام و اصلا بـه سرما عادت ندارم، بـه خصوص در حین فیلم برداری سریال «نون خ» تاب تحمل سرما را نداشتم اما کم کم بـه این شرایط جوی عادت کردم.

 

از سعید آقاخانی سپاسگزارم

1586546025 robeka.ir بیوگرافی هدیه بازوند و همسرش + عکس های هدیه بازوند + اینستاگرام

مـن همیشه از سعید آقاخانی و مصطفی تنابنده بخاطر اعتمادی کـه بـه مـن داشتند سپاسگزارم، در واقع اعتماد این دو فیلمساز عزیز بهترین سکانس زندگی مرا رقم زد.

 

سپاس از کامنت های پرمحبت مردم 

بیشتر بخوانید:  بیوگرافی ژاله علو + عکس ژاله علو

1586546027 robeka.ir بیوگرافی هدیه بازوند و همسرش + عکس های هدیه بازوند + اینستاگرام

مـا تمام سعی مان را کردیم تا فرهنگ و ویژگی های کردهای عزیز رابه تصویر بکشیم. خدا رو شکر مـن کامنت های پرمحبتی دریافت کردم و حتی یک کامنت منفی نداشتم و از این بابت واقعا بـه خودم می بالم.

 

صفحه اینستاگرام هدیه بازوند

1586546029 robeka.ir بیوگرافی هدیه بازوند و همسرش + عکس های هدیه بازوند + اینستاگرام

خانم بازوند در اینستاگرام خود بالغ بر 14 هزار فالوور دارد کـه این تعداد روز بـه روز در حال افزایش می باشد. او تا کنون بیش از 60 پست در صفحه خود بـه اشتراک گذاشته اسـت. برای دنبال کردن خانم بازوند در شبکه اجتماعی اینستاگرام بـه صفحه hediyeh_bazvand@ مراجعه کنید.

 

عکس های اینستاگرامی هدیه بازوند

1586546030 robeka.ir بیوگرافی هدیه بازوند و همسرش + عکس های هدیه بازوند + اینستاگرام

عکس هدیه بازوند و پدرش

1586546032 robeka.ir بیوگرافی هدیه بازوند و همسرش + عکس های هدیه بازوند + اینستاگرام

عکس مادر هدیه بازوند

1586546033 robeka.ir بیوگرافی هدیه بازوند و همسرش + عکس های هدیه بازوند + اینستاگرام

عکس برادر هدیه بازوند

1586546035 robeka.ir بیوگرافی هدیه بازوند و همسرش + عکس های هدیه بازوند + اینستاگرام

عکس هدیه بازوند و برادرانش

1586546037 robeka.ir بیوگرافی هدیه بازوند و همسرش + عکس های هدیه بازوند + اینستاگرام

 بیوگرافی هدیه بازوند و همسرش + عکس های هدیه بازوند + اینستاگرام


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۱:۵۷:۱۷ توسط:ستاره موضوع: نظرات (0)